ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Εδώ μπορείτε να δείτε και να καταβασετε τα κυριότερα ΦΕΚ που αφορούν στους Ο.Τ.Α.

ΦΕΚ: 38 A' / 28-03-2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4461

Τίτλος νομοθετήματος: Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 1022 B' / 24-03-2017

Y.A. Αριθμ. 8437 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

ΦΕΚ: 1019 Β' / 24-03-2017

Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ.11620 /591 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση της Α δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 - 31.12.2017.

ΦΕΚ: 969 Β' / 22-03-2017

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 1191 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

ΦΕΚ: 930 Β΄ / 20-03-2017

Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/ 23063/1866/487 (Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 17112/23.6.2000 (ΦΕΚ 847 Β΄) απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)».

ΦΕΚ: 900 Β΄ / 17-03-2017

Υ.Α. Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299 /ΦΝ 466 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.

ΦΕΚ: 900 Β΄ / 17-03-2017

Υ.Α. Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299 /ΦΝ 466 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονι- κών υπηρεσιών.

ΦΕΚ: 33 Α΄ / 17-03-2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19

Τίτλος νομοθετήματος: Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΦΕΚ: 873 Β΄ / 16-03-2017

Υ.Α. Αριθ. οικ.: 11258 (Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α΄149).

ΦΕΚ: 880 Β΄ / 16-03-2017

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 410/28408 (ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός ύψους μισθώματος για τη χρήση των βοσκήσιμων γαιών, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

ΦΕΚ: 814 Β΄ / 14-03-2017

Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ.140424 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2878 και Β΄ 3142 2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1435) και την υπ’ αριθμ. οικ. 170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 69) καθώς και της υπ’ αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1212).

ΦΕΚ: 677 Β΄ / 03-03-2017

Υ.Α. Αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.

ΦΕΚ: 618 Β΄ / 28-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΠΟΛ: 1025 (Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2016.

ΦΕΚ: 491 Β΄ / 20-02-2017

Κ.Υ.Α. Αριθ. 26385 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας.

ΦΕΚ: 490 Β΄ / 20-02-2017

Υ.Α. Αριθμ. 26412 (Ο ΥΦ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: λαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ.

ΦΕΚ: 441 Β΄ / 15-02-2017

Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 4932 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών νεκρών.

ΦΕΚ: 17 Α΄ / 15-02-2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4452 / 14.02.2017

Τίτλος νομοθετήματος: Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 347 B' / 08-02-2017

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 151585/323 (ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων τής παραγράφου 1 τού άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά τού περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

ΦΕΚ: 272 Β΄ / 06-02-2017

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824 (Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός των δικαιολογητικών - εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α'224).

ΦΕΚ: 128 Β΄ / 24-01-2017

Κ.Υ.Α. Αριθμ.: Γ.Δ.5οικ.2961-10 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

ΦΕΚ: 121 Β΄ / 24-01-2017

Υ.Α. Αριθμ. 5312 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

ΦΕΚ: 48 Β΄ / 18-01-2017

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 39402 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Μείωση ποσοστού χρηματοδότησης του Λογαριασμού Εξυγίανσης των ΟΤΑ.

ΦΕΚ: 7 Α΄ / 24-01-2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4449

Τίτλος νομοθετήματος: Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις.

ΦΕΚ: 56 Β΄ / 18-01-2017

Υ.Α. Αριθ. 61621/Δ5.2643 (Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».

ΦΕΚ: 1 Α΄ / 13-01-2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4448

Τίτλος νομοθετήματος: Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 3 B' / 05-01-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.80000/οίκ.60871/16291 (Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Παύση από 1-1-2017 της λειτουργίας των εντασσομένων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών.

ΦΕΚ 1409/Β/25-4-2018

Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ 11/οικ.21568/620/2018

Περιγραφή: Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.

ΦΕΚ 1377/Β/24-4-2018

Κοινή Υπουργική Απόφαση 13022/2018

Περιγραφή: Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α΄ και Β΄ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων OTA: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα διαχείρισης προγράμματος.

ΦΕΚ 1087/Β/26-3-2018

Υπουργική Απόφαση 8551/2018

Περιγραφή: Ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΦΕΚ 851/Β/9-3-2018

Υπουργική Απόφαση 6558/2018

Περιγραφή: Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

ΦΕΚ 816/Β/8-3-2018

Υπουργική Απόφαση 5293/2018

Περιγραφή: «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»“.

ΦΕΚ 612/Β/22-2-2018

Υπουργική Απόφαση 4748/2018

Περιγραφή: Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

ΦΕΚ 350/Β/7-2-2018

Υπουργική Απόφαση οικ. 2816/2018

Περιγραφή: Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας.

ΦΕΚ 3/Β/5-1-2018

Υπουργική Απόφαση ΤΑΔΚ οικ. 5/2018

Περιγραφή: Ημερομηνία έναρξης, μετάπτωση δεδομένων, πολιτική ασφάλειας, ορισμός χρηστών πληροφοριακού συστήματος μητρώου πολιτών και καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότων σε ληξιαρχικά βιβλία κατά τη διάρκεια μετάπτωσης των δεδομένων στο «Μητρώο Πολιτών».

ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017

Κοινή Υπουργική Απόφαση 41087/2017

Περιγραφή: Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

ΦΕΚ 180/Α/23-11-2017 (Κωδικοποιημένος)

Προεδρικό Διάταγμα 141/2017

Περιγραφή: Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών.

ΦΕΚ 141/Α/28-9-2017

Προεδρικό Διάταγμα 99/2017

Περιγραφή: Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων.