Νομοθεσία

Εδώ μπορείτε να δείτε και να καταβασετε τα κυριότερα ΦΕΚ που αφορούν στους Ο.Τ.Α..

ΦΕΚ: 1019 Β’ / 24-03-2017

Τίτλος νομοθετήματος: Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση της Α δόσης του...

ΦΕΚ: 969 Β’ / 22-03-2017

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών...

ΦΕΚ: 930 Β΄ / 20-03-2017

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 17112/23.6.2000 (ΦΕΚ 847 Β΄) απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας...

ΦΕΚ: 873 Β΄ / 16-03-2017

Τίτλος νομοθετήματος: Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν....

ΦΕΚ: 900 Β΄ / 17-03-2017

Τίτλος νομοθετήματος: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονι- κών υπηρεσιών....

ΦΕΚ: 873 Β΄ / 16-03-2017

Τίτλος νομοθετήματος: Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν....

ΦΕΚ: 814 Β΄ / 14-03-2017

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2878 και Β΄ 3142 2014), όπως τροποποιήθηκε με την...

Τελευταία νέα

X